Կրտսեր դպրոցի (1-3-րդ դասարաններ) մաթեմատիկայի ծրագիր

Կրտսեր դպրոցում մաթեմատիկա առարկայի ուսուցման նպատակներն են

 • սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել տրամաբանական, լեզվական մտածողություն, կռահելու կարողություն
 • սովորեցնել ձեռք բերած գիտելիքները և կարողությունները կիրառել տարբեր գործնական խնդիրներ լուծելիս
 • զարգացնել սովորողի ուշադրությունը, դիտողականությունը, հիշողությունը, աշխատասիրությունը, նպատակասլացությունը, համբերությունը, ինքնուրույնությունը, հնարամտությունը
 • սերմանել վստահություն սեփական ուժերի նկատամամբ
 • սովորեցնել կյանքի տարբեր իրավիճակները մոդելավորել որպես մաթեմատիկական խնդիրներ

 1. Ուսումնական միջավայր.
 • Դասարան-կաբինետ`  համակարգիչ (ներբեռնված Smart Notebook ծրագրով),, անլար համացանց, էլեկտրոնային գրատախտակ, պրոյեկտոր, նոութբուք-նեթբուքեր (ներբեռնված բոլոր անհրաժեշտ ծրագրերով), քանոն, մետր, ժամացույց, վայրկյանաչափ, հաշվեձողիկներ, դիդակտիկ նյութեր, համրիչներ, կշեռքներ, չափագլաններ:
 • մաթեմատիկական կայքեր, դասվարի,  դասարանի բլոգ, դասվարի էլեկտրոնային օրագիր, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք
 • Դասվարին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր` նոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային օրագիր, էլեկտրոնային մատյան,  անձնական (դասարանական) բլոգ, կայք, համակարգչային ծրագրերի փաթեթներ, ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ:
 • Սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր` նոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային գրքեր, գիրք-տետրեր:
 • Ուսումնական նյութեր` պետական հանրակրթական ծրագրով նախատեսված դասագրքերի թվային տարբերակներ, ուսումնական ծրագրին համապատասխան դասվարի ստեղծած ուսումնական փաթեթներ, հեքիաթ-խնդիրներ, կրթահամալիրային գիրք-տետրեր, ինտերնետային կայքեր և ուսումնական օնլայն խնդրագրքեր:
 1. Ուսումնական պարապմունքների նկարագրություն`

Դասերը կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակի և կրթահամալիրյան

օրացույցի: Կրթահամալիրում դասերը սկսվում են առավոտյան ընդհանուր պարապմունքով: Սովորողների քանակը` 20-25, որոնց թվում նաև հատուկ կրթությամբ սովորողներ: Դասերը կազմակերպվում են ուսումնական դասարան-կաբինետում, ընթերցասրահում, բակում` 45 րոպե տևողությամբ և համապատասխան գործիքների, թվային ուսումնական նյութերի օգտագործմամբ: Դասապրոցեսի ընթացքում դասվարը կազմակերպում է ծրագրով նախատեսված նյութի, կարողությունների ու հմտությունների յուրացումը:

 1. Ուսումնական նյութերի, միջոցների օգտագործում՝
 • Գրադարանի կայք

Սովորողները և դասավանդողը «ուսումնական փաթեթ» բաժնից ներբեռնում են անհրաժեշտ դասագրքերը, ձեռնարկները, խնդրագրքերը  և այլ ուսումնական նյութեր:

 • Դասավանդողի բլոգ, կայք

Դասավանդողը ուսումնական նյութերը, առաջադրանքները, ուսումնական ֆիլմերը, տեսադասերը կամ հղումները տեղադրում է բլոգում, որից օգտվում են սովորողները:

 • Էլեկտրոնային օրագիր

Էլեկտրոնային օրագրի գործածմամբ դասավանդողը սովորողներին ուղարկում է անհատական տնային հանձնարարությունը, տվյալ դասի բոլոր նյութերը, բլոգից և այլ կայքերից հղումները:

 1. Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը`
 • խնդիրների, վարժությունների լուծում
 • բանավոր և գրավոր աշխատանք դասարանում և տանը
 • էլեկտրոնային գրատախտակի, էլեկտրոնային օրացույցի,

համացանցի, համակարգչային ծրագրերի օգտագործում

 • ստուգատեսներին և ուսումնական օրացույցով նախատեսված նախագծերին, ծեսերին մասնակցություն
 • ուսումնահասարակական նախագծերին, ճամփորդություններին, ճամբարներին մասնակցություն:
 1. Դասարանում և տանը ուսումնական պարապմունքի կազմակերպում`

Դասերը կազմակերպվում են ուսումնական դասարան-կաբինետում, որն ապահովված է անհրաժեշտ ուսումնական գործիքներով և նյութերով: Դասի տևողությունը 45 րոպե է: Դասարանային աշխատանքները սովորողները կատարում են իրենց տետրերում կամ անհատական համակարգիչներում, այնուհետեև ուղարկում դասավանդողի էլ. հասցեին: Ուսումնական հիմնական գործիքներից է նաև էլեկտրոնային գրատախտակը, որի օգնությությամբ պատկերավոր և մատչելի ներկայացվում է դասավանդման նյութը:

Տնային հանձնարարությունները ուղարկվում են այն սովորողներին, որոնք ընտրել են տնայի աշխատանքըէ որպես լրացուցիչ կրթություն: Տնային առաջադրանքի համար նշվում է հստակ վերջնաժամկետ, որից հետո դասավանդողը նշանակում է խորհրդատվության (քննարկման) ժամ և այդ սովորղներ հետ քննարկում իրենց աշխատանքը:

Առաջին դասարան (144 ժամ)

1-ին դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են`

 • Նպաստել երեխայի դպրոցական կյանքին ադապտացմանը
 • ծանոթացնել 20-ից փոքր բնական թվերի հետ, սովորեցնել դրանք գրել, մուտքագրել և կարդալ, դրանց հետ գումարման և հանման գործողություններ կատարել
 • թվերն օգտագործել հաշվում, համարակալում, չափում պահանջող կիրառական խնդիրներ լուծելիս և գործնական առաջադրանքներ կատարելիս
 •  գաղափար տալ երկրաչափական մարմինների և պատկերների մասին
 •  սովորեցնել օգտվել պարզ աղյուսակներից

 

Բովանդակություն

Նախնական մաթեմատիկական պատկերացումներ, առարկաներ, առարկաների հավաքածուներ

 • Առարկաների հատկությունները (գույն,ձև, չափս, նյութ): Առարկաների համեմատում ըստ գույնի, ձևի, նյութի, չափսի:
 • Առարկաների կամ պատկերների հավաքածուներ /խմբեր/, որոնք ունեն ընդհանուր հատկություններ:
 • Հավաքածուների կազմում ըստ ընդհանուր հատկության: Հավաքածուից մասի անջատում:
 • Քառակուսի, եռանկյուն, ուղղանկյուն, շրջան: Խորանարդ, ուղղանկյունանիստ, գունդ, կոն, գլան:
 • Առարկաների տարածական առնչություններ (վերև-ներքև, առաջ-ետ, աջ-ձախ, բարձր-ցածր, մոտ-հեռու, ներս-դուրս, վրա-տակ,միջև-մեջտեղը):
 • Հավաքածուների համեմատում զույգեր կազմելու միջոցով:
 • Նույնքան, շատ, քիչ:
 • Առարկաների միջև առնչություններ:Մեծ-փոքր, կարճ-երկար, հաստ-բարակ, նեղ-լայն:
 • Տարածական-ժամանակային առնչություններ. Սկզբում-հետո, շուտ-ուշ:
 • Ուղիղ և հետ հաշվարկ տասնյանկում:
 • Զույգերով, եռյակներով հաշվարկ:

Առաջին տասնյակ

 

 • 1 թիվը: 1 թվանշանը: Շրջան:
 • 2 թիվը: 2 թվանշանը: Մարդու մարմինը:
 • 3 թիվը: 3 թվանշանը: 3 թվի կազմությունը: Եռանկյուն, կողմերը,գագաթները:
 • 4 թիվը: 4 թվանշանը: 4 թվի կազմությունը: 4-ի սահմանում գումարում և հանում:
 • Քառանկյուն, կողմերը, գագաթները:
 • 5 թիվը: 5 թվանշանը: 5 թվի կազմությունը: 5-ի սահմանում գումարում և հանում:
 • 6 թիվը: 6 թվանշանը: 6 թվի կազմությունը: 6-ի սահմանում գումարում և հանում:
 • Թվերի հավասարությունը և անհավասարությունը:
 • Թվերի համեմատումը և գրառումը:
 • Գումարի և տարբերության անհայտ բաղադրիչի գտնելը:
 • 7 թիվը: 7 թվանշանը: 7 թվի կազմությունը: 7-ի սահմանում գումարում և հանում: Շաբաթվա օրերը:
 • 8 թիվը: 8 թվանշանը: 8 թվի կազմությունը: 8-ի սահմանում գումարում և հանում:
 • 9 թիվը: 9 թվանշանը: 9 թվի կազմությունը: 9-ի սահմանում գումարում և հանում:
 • 0 թիվը: 0 թվանշանը: Զրոյի հատկությունները գումարման և հանման գործողություններում:
 • Պարզ խնդիրներ հաշվելու, համեմատելու, գումարման և հանման վերաբերյալ:

Երկրորդ տասնյակ

 

 • Տասնյակ: 10 թիվը:
 • 10-ի սահմաններում գումարում և հանում:
 • Հաշվում տասնյակներով:
 • Հաշվում տասնյակներով և միավորներով:
 • Կլոր թվեր: Կլոր թվերի անվանումները և գրառումը:
 • Երկրորդ տասնյակի թվերի գրառումը:
 • Թվերի համեմատումը:
 • 20-ի սահմանում թվերի գումարումն ու հանումն առանց կարգային անցումների:
 • 20-ի սահմանում թվերի գումարումն ու հանումը կարգային անցումներով:
 • Գումարման քառակուսային համակարգ:
 • Մեծություններ: Դրանց չափումը (երկարություն, զանգված, տարողություն, ժամանակ):
 •  Չափումներ ոտնաչափերով, թիզերով, մատներով, լոնքերով, քայլերով և այլն:
 • Ջերմաչափ: Ջերմաստիճանի որոշում:
 • 100-ի սահմանում կլոր տասնյակների գումարում:
 • 100-ի սահմանում կլոր տասնյակին միանիշ թվի գումարում:
 • Պարզ խնդիրների լուծում:
 • Կրկնություն:

Երկրորդ դասարան (144 ժամ)

2րդ դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են`

 • Ուսումնասիրել 20-ից մեծ երկնիշ և եռանիշ թվերը, դրանց համեմատումը, գումարման և հանման գործողությունները 1000-ի սահմանում
 •  գաղափար տալ բազմապատկման և բաժանման գործողությունների մասին
 • շարունակել ծանոթացումը երկրաչափական մարմինների, պատկերների, մեծությունների, դրանց չափման միավորների հետ
 •  ձևավորել հարց ձևակերպելու կարողություն:

Բովանդակություն

 • Երկնիշ թվեր:
 • Աղյուսակներ: Դրանց օգտագործումը երկնիշ թվերի գրության համար:
 • 20-ից մեծ երկնիշ թվեր, դրանց գրառումը.տասնավորներ և միավորներ:
 • Տարվա ամիսները և դրանց օրերի քանակը:
 • Երկնիշ թվերի համեմատումը:
 • Երկնիշ թվերի գումարումը և հանումն առանց կարգային անցումների:
 • Երկնիշ թվի կլորացումը մինչև մոտակա տասնյակը:
 • Գումարման գործողության հատկությունները:
 • Երկնիշ թվերի գումարումը և հանումը, որոնց արդյունքը կլոր թիվ է:
 • Երկնիշ թվերի գումարումն ու հանումը:
 • Տվյալների հավաքագրում հարցումների միջոցով:
 • Տվյալների ներկայացում աղյուսակների միջոցով:
 • Խնդիրների լուծում:

Եռանիշ թվեր Հարյուրյակ:

 • Հաշվում հարյուրյակներով:
 • Կլոր հարյուրյակների անվանումը և գրառումը:
 • Եռանիշ թվերի համեմատումը.
 • Եռանիշ թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:
 • Հազարի սահմանում թվերի գումարումն ու հանումը:
 • Խնդիրների լուծում: Հայտնի և անհայտ տվյալներ:
 • Գծապատկերների , աղյուսակների օգտագործումը խնդիրների լուծման ընթացքում:

Բազմապատկում և բաժանում 

 • Բազմապատկման գործողությունը:
 • Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը:
 • Բազմապատկում 1-ով և 0-ով:
 • Բազմապատկում 2-ով:
 • Բաժանման գործողության իմաստը:
 • Զույգ և կենտ թվեր:
 • 3-ով բազմապատկելու և 3-ի վրա բաժանելու աղյուսակ:
 • Բազմապատիկներ:
 • 4-ով բազմապատկելու և 4-ի վրա բաժանելու աղյուսակ:
 • Մի քանի անգամ մեծացնելուն և փոքրացնելուն վերաբերող խնդիրներ:
 • 5-ով բազմապատկելու և 5-ի վրա բաժանելու աղյուսակ:
 • Բաժանարարներ:
 • 6-ով բազմապատկելու և 6-ի վրա բաժանելու աղյուսակ:
 • 7-ով բազմապատկելու և 7-ի վրա բաժանելու աղյուսակ:
 • 8-ով բազմապատկելու և 8-ի վրա բաժանելու աղյուսակ:
 • 9-ով բազմապատկելու և 9-ի վրա բաժանելու աղյուսակ:
 • Առանց փակագծերի արտահայտություններում գործողությունների որոշման կարգը:
 • 10-ով և 100-ով բազմապատկում և 10-ի և 100-ի վրա բաժանում:
 • Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը:
 • Կլոր թվերի բազմապատկումը և բաժանումը:

Մեծություններ

 • Երկարություն:Երկարության չափման միավորներ. սանտիմետր, մետր, կիլոմետր:
 • Պարագիծ: Ծանոթ բազմանկյունների պարագծերի հաշվում:
 • Զանգված.կշեռք, կիլոգրամ, գրամ:
 • Ժամանակ. Ժամացույց:

Երրորդ դասարան (144 ժամ)

3րդ դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են`

 • Ուսումնասիրել բազմանիշ թվերը, գործողությունները դրանց հետ, գործողությունների հատկությունները և ցույց տալ կիրառության օրինակներ
 • շարունակել ծանոթացումը երկրաչափական պատկերների, մեծությունների, դրանց չափման միավորների հետ
 • գաղափար տալ դատողության, ալգորիթմի, տվյալների, դրանց ստացման և մշակման մասին
 •  ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ խնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ:

Բազմանիշ թվեր, թվագրության ոչ դիրքային համակարգեր 

 • Քառանիշ թվեր:
 • Հնգանիշ և վեցանիշ թվեր:
 • Բազմանիշ թվի գրելը (թվանշաններով և տառերով) և կարդալը:
 • Աղյուսակների օգտագործումը բազմանիշ թվերը գրելու համար:
 • Թվային դասեր:
 • Բնական թվերի համեմատումը:
 • Բնական թվի կլորացումը մինչև նշված թվային կարգը:
 • Թվագրության հին հայկական և հռոմեական համակարգեր:
 • Պատկերների համընկնելը:
 • Պարզ պատկերները երկու հավասար մասի բաժանելը:
 • Համաչափություն ուղղի և կետի նկատմամբ:
 • Շրջան: Շրջանագիծ:
 • Բեկյալ: Բեկյալի երկարության հաշվում:
 • Պարագիծ: Ծանոթ բազմանկյունների պարագծերի հաշվում:
 • Մակերես:
 • Թվաբանական գործողությունները բազմանիշ թվերի հետ:
 • Բազմանիշ թվերի գումարումը և հանումը ( նաև սյունակով):
 • Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:
 • Գումարման և հանման գործողությունների հատկությունները:
 • Եռանիշ և քառանիշ թվերի բազմապատկումը միանիշ թվով:
 • Բազմապատկում 10-ով, 100-ով, 1000-ով  և բաժանում 10-ի, 100-ի, 1000-ի:
 • Կլոր թվերի բազմապատկումը և բաժանումը:
 • Երկարության միավորների միջև կապերը:
 • Զանգվածի միավորների միջև եղած կապերը:
 • Բազմանիշ թվերի բազմապատկումը միանիշ թվով:
 • Բազմապատկման գրառումը սյունակով:
 • Բազմանիշ թվի բաժանումը միանիշ թվի վրա:
 • Բաժանման գրառումը <<անկյունով>>:
 • Բազմապատկման, բաժանման գործողությունների հատկությունները:
 • Բազմապատկումը երկնիշ թվով:
 • Ապրանքի գին-քանակություն-արժեք փոխկապակցվածությունը:
 • Եռանիշ թվի բազմապատկումը միանիշ թվով:
 • Բազմապատկման և բաժանման գործողությունների արդյունքների և դրանց բաղադրիչների անվանումները:
 • Զույգ և կենտ թվեր.զույգ թվի կեսը գտնելը, թվի բազմապատիկ:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Մասսիմո Խարբութլի

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր Արևմտյան Դպրոց-պարտեզ 5.1 դասարան mskh.am

Ալեն Հարությունյանի բլոգ

Միջին դպրոց, 6.5 դասարան

Սյուզաննա Վարսանյան

Ն. Աշտարակեցու1 դպրոց

Լրագրողների ակումբ

«Մխիթար Սեբաստացի » կրթահամալիր

Ընթերցողի բլոգ

Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալիր

Դիլիջանի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ

Տնօրեն՝ Լիաննա Խալաֆյան

Մարի Միքայելյանի մեդիամիջավայր

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի 3-րդ դասարան, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր, Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ, Հասցե՝ Րաֆֆու 69/1, Հեռ. 73 52 10, Էլ. հասցե՝ artschool@mskh.am

Բարի գալուստ իմ մեդիամոլորակ

2022-2023 ուսումնական տարի. 2-1 դասարանի բլոգ

Մարի Միքաելյանի բլոգ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Իմ կախարդական մոլորակը

Միլենա Հարությունյան Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր,Միջին դպրոց 11.1 դասարան

Անահիտ Բեկյան

"Մխիթար Սեբաստացի" կրթահամալիր

Armen Abisoghomyan

Personal Blog | www.abisoghomyan.com

ՏՈՒՆՏՈՒՆԻԿ

մանկական.ուսուցողական.ժամանցային

Հայկական թվային գրադարան

Ձեր օնլայն հանրագիտարանը

Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

Հոգևոր-մշակութային կայք - Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Ազնիվ Հովհաննիսյան

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր

Մեդիամիջավայր

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր /t.avetisyan@mskh.am / Հասցե` Հարավարևմտյան զանգված, Ա. Բաբաջանյան 38/1 Հեռ` +374 (10) 74 21 72 Էլ. փոստ` dproc-partez@mskh.am

3․1 դասարանի բլոգ

Դպրոց-պարտեզ Հեռ` +374 (10) 74 2172 Հեղինակ`Հռիփսիմե Առաքելյան h.araqelyan@mskh.am

Դասվարի բլոգ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Արևելյան դպրոց-պարտեզ, «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի երրորդ տարի

Արմինե Աբրահամյանի բլոգ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

%d такие блоггеры, как: